Algemene voorwaarden

 

Laatste update 5 oktober 2021

 

Verbindend Leven [eenmanszaak]
gevestigd te Reynaertstraat 4, 2547 Lint
Ondernemingsnummer BE0741766621

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Mevrouw Margot Van Haegenborgh, zelfstandige handelend als natuurlijk persoon, van wie de onderneming is gevestigd in Reynaertsstraat 4, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0741.766.621, gekend onder de naam “Verbindend Leven”, hierna de ‘Onderneming’ genoemd;

Met ‘Klant’ wordt elke persoon, privépersoon of onderneming bedoeld die een beroep doet op de diensten van of de producten koopt van de Onderneming.

 

1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Klant en de Onderneming.

2. De Onderneming exploiteert een online winkel die gehost wordt op de website www.verbindendleven.be/winkel .

3. De Onderneming biedt met name online-aankopen van verwenpakketten, notitieboekjes, audiofragmenten, affirmatiekaarten geboorte e.d.m. aan. Daarnaast biedt de Onderneming ook verschillende diensten van psychotherapeutische begeleiding aan op haar webshop, alsook alle activiteiten die er algemeen verband mee houden, zoals o.a. wandelcoaching, soundhealing, workshops en vrouwencirkels.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die door de Klant op de website wordt gedaan. Ze zijn zowel van toepassing op verkopen in België als in het buitenland via de website en hebben betrekking op de volledige contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant, vanaf het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering.

 5. De Onderneming behoudt zich het recht voor om desgevallend bijzondere voorwaarden aan te wenden. Deze bijzondere voorwaarden zullen vooraf vermeld worden en duidelijk verwijzen naar de specifieke diensten of producten waarop ze van toepassing zijn. Eventuele bijzondere voorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden.

 6. Deze algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde door de Onderneming worden gewijzigd. In dat geval verbindt de Onderneming zich ertoe de Klant te verwittigen en zullen de gewijzigde algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn op elke volgende online aankoop door de Klant op de website.

 

2 – Online aankoopprocedure, prijs en akkoord van de Klant

1. De werking van de website gebeurt als volgt: 1. de Klant meldt zich aan op de website van de Onderneming en selecteert de artikelen die hij in zijn winkelwagentje plaatst. De Klant geeft dus te kennen dat hij een bestelling wil plaatsen. Alle vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn vrijgesteld van BTW op grond van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. 2. Na registratie voert de Klant zijn leverings- en facturatiegegevens in. Het totaalbedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen en verzendingskosten, wordt aangegeven. 3. Na ontvangst van een volledig overzicht van zijn bestelling, bevestigt de Klant dat hij bereid is over te gaan tot betaling. 4. De Klant wordt naadloos doorgeleid naar waar hij zijn betalingsvoorkeuren en -instellingen invoert. De gegevens over de gebruikte bankkaart worden niet kenbaar gemaakt aan de Onderneming. De vertrouwelijkheid van deze informatie is dus gewaarborgd. De transactiekosten worden gedragen door de Onderneming. 5. Betaling wordt gevraagd aan de betrokken financiële instelling. 6. De Klant ontvangt per e-mail het resultaat van de transactie, dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs. 7. De Onderneming verzorgt de dienst na verkoop en zendt het pakket aan de Klant overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Elke wijziging die door de Klant wordt aangebracht, leidt tot een wijziging van de orderbevestiging en, in voorkomend geval, van de vermelde totale kostprijs.

2. In elk geval blijven de producten die in een mandje zijn geplaatst of online zijn besteld, eigendom van de Onderneming tot volledige betaling.

3. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor zijn contactgegevens. De Klant is verplicht de nodige wijzigingen van zijn gegevens door te voeren op de website, bijvoorbeeld in geval van een nieuw e-mailadres, om de correcte uitvoering van §1. stap 6 mogelijk te maken.

4. De op de website vermelde prijzen zijn geldig op de datum van raadpleging en kunnen worden gewijzigd. De definitieve prijs wordt aan de Klant meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van de verkoop op de website.

5. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Het is bedoeld om de door de Onderneming aangeboden producten voor te stellen. De informatie op de website is aan verandering onderhevig. De Klant wordt derhalve verzocht de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval zal de Onderneming contractueel gebonden zijn door enige informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

6. Door zijn bestelling goed te keuren, geeft de Klant te kennen dat hij een koopcontract wenst af te sluiten dat aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. De Klant verklaart tevens dat alle over hem verstrekte informatie juist en geldig is. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit verband.

 

3 – Offertes, prijzen, betaling en contractuele documenten

1. De in artikel 2, paragraaf 1 vermelde procedure geldt niet voor workshops voor Ondernemingen (B2B). Voor deze Dienstverlening zal er met een offerte gewerkt worden. In dit geval is een voorafgaande uitwisseling tussen de Onderneming en de Klant noodzakelijk. Na afloop hiervan stelt de Onderneming een offerte op voor de gewenste te leveren dienst(en). Deze offerte is geldig voor 30 kalenderdagen.

2. Elke wijziging die door de Klant na het bezorgen van de offerte wordt geformuleerd, zal leiden tot een wijziging van de offerte en, in voorkomend geval, van de kosten van de Dienst(en) en/of van het/de Product(en).

3. De instemming van de Klant over de inhoud van de offerte kan worden gegeven: (i) door zijn handtekening op de offerte aan te brengen, samen met de handgeschreven vermelding ‘goed voor akkoord’ en de datum van ondertekening; (ii) door bevestiging via e-mail.

4. In elk geval kan de ondertekende offerte per post of per e-mail worden teruggestuurd, voor zover de instemming van de klant duidelijk, identificeerbaar en ondubbelzinnig is.

5. In het geval dat de offerte elektronisch werd uitgegeven door de Onderneming, o.m. door middel van uitwisseling van e-mails, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat deze uitwisseling de contractuele relatie vormt en als bewijs van het bestaan ervan kan dienen.

6. Wegens de specifieke aard van deze Dienstverlening behoudt de Onderneming zich het recht voor om de volledige voorafbetaling van de te leveren Dienst te vragen. De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de datum van ontvangst.

7. De factuur wordt door de Onderneming per e-mail naar de Klant gestuurd naar het e-mailadres dat de Klant bij de ondertekening van de offerte heeft meegedeeld. De onderneming is in geen geval aansprakelijk indien het door de Klant opgegeven e-mailadres onjuist blijkt. Bovendien moet de Klant de Onderneming onmiddellijk inlichten in geval van wijziging van het e-mailadres van de contactpersoon. Er wordt geen bijkomende betalingstermijn toegekend aan de Klant die de wijziging van het e-mailadres voor verzending van de factuur/facturen niet heeft doorgegeven.

8. Elke factuur die niet binnen de opgelegde termijn wordt betaald, brengt van rechtswege een intrest op overeenkomstig de wettelijke interestvoet. In geval van niet-betaling van de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum, wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van € 100,00 als een contractueel, forfaitair en onherleidbaar boetebeding.

 

4 – Annulering van een bestelling/workshop door de Onderneming

1. In geval van annulering van de Bestelling door de Onderneming, om redenen buiten haar wil (bijvoorbeeld: onbeschikbaarheid van het bestelde product, faillissement van een leverancier, enz…), verbindt de Onderneming zich ertoe de Klant een gelijkwaardig product aan te bieden. De Klant is vrij om te aanvaarden of te weigeren.

2. Kan een workshop niet doorgaan wegens onvoldoende inschrijvingen, dan wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en dit voor zover mogelijk uiterlijk een week voor de start van de activiteit, tenzij de annulering het gevolg is van bijvoorbeeld ziekte van één of meerdere deelnemers. In dit laatste geval, kan het zijn dat de termijn van annulering korter is dan een week voor de start van de activiteit.

Bij annulering wegens te weinig inschrijvingen, zal een nieuwe datum worden gecommuniceerd. Indien deze datum niet past voor de Klant, laat deze laatste dit zo snel mogelijk per e-mail weten aan de Onderneming na het bekend worden van de nieuwe datum. In dit laatste geval kan de Klant terugbetaling van het inschrijvingsgeld vorderen.

3. Kan de workshop niet doorgaan wegens overmacht (bijvoorbeeld Covid-maatregelen), dan wordt deze workshop opnieuw gepland. Past de voorgestelde datum niet voor de Klant, dan krijgt de Klant de kans om het bedrag van de inschrijving aan te wenden om op een later tijdstip aan een andere workshop van de Onderneming deel te nemen. Wanneer de op dat ogenblik door de Klant gekozen dienst wordt aangeboden voor een hoger bedrag, behoudt de Onderneming zich het recht voor om een supplement aan te rekenen t.w.v. de nieuw gekozen activiteit.

Voor afwezigheid die niet of niet tijdig gemeld werd, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling.

4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een workshop te allen tijde te annuleren en zal in voorkomend geval het nodige doen om de Klant hiervan tijdig op de hoogte te brengen aan de hand van een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de Klant. Het annuleren van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan uit hoofde van de Klant.

 

5 – Annulering van een bestelling door de Klant

1. Als de Klant zich heeft ingeschreven voor een workshop of andere dienst, maar niet aanwezig kan zijn, wordt hij/zij geacht dit vooraf per e-mail te laten weten met duidelijke vermelding van zijn naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer en de naam van de workshop of dienst waarvoor hij/zij zich ingeschreven had.

2. De eventuele terugbetaling van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van het moment waarop de Klant annuleert:

  • Bij annulatie tot veertien dagen voor de start van de workshop of andere dienst, wordt enkel een administratieve kost van 5 euro aangerekend. Het inschrijvingsgeld verminderd met voormelde vijf euro wordt teruggestort.
  • Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de start van de workshop of andere activiteit, vindt geen terugbetaling plaats. De Klant kan eventueel een andere belangstellende zoeken om zich te laten vervangen, mits de Klant dit via e-mail meldt en de gegevens van de vervangende deelnemer meedeelt tot uiterlijk drie dagen voor de start van de activiteit.

 

6 – Uitvoeringstermijnen

1. Op het bestelformulier of op de website staat een levertermijn vermeld. Die termijn wordt enkel ter informatie vermeld en verbindt de Onderneming niet. De Onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen worden nageleefd. Ze is echter op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van vertraging in de termijnen wegens redenen die onafhankelijk zijn van haar wil (b.v. ziekte, ongeval, overmacht, technische en/of computerproblemen, enz.).

2. In voorkomend geval is de Onderneming de Klant geen betaling verschuldigd ter compensatie van de vertraging.

3. Elke aan de Klant toe te rekenen vertraging heeft een verlenging van de uitvoeringstermijnen tot gevolg.

 

7– Leveringstermijn en -wijze

1. De op de offerte of bestelling vermelde levertijden worden slechts bij wijze van indicatie vermeld. Ze binden de Onderneming op geen enkele wijze. Bij levering na deze datum heeft de Klant niet de mogelijkheid om de verkoop als nietig te beschouwen.

2. Bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst (en geen levertijd vereisen), worden binnen de 4 werkdagen verstuurd. Bestellingen die op een feestdag worden geplaatst (en geen levertijd vereisen), worden ook binnen de 4 werkdag verzonden.

3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedurende bepaalde perioden niet te leveren. De Onderneming verbindt zich ertoe haar klanten vooraf in te lichten. De Onderneming zal de geplaatste bestellingen leveren zodra haar activiteiten hervatten.

4. De Klant opteert voor één van de volgende leveringswijzen: (i) levering door de Onderneming, (ii) levering door een externe vervoerder, (iii) afhaling van de bestelling door de Klant. Bovendien kan de Onderneming in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer ze niet zelf zorgt voor de levering van de bestelling. Indien de Klant kiest voor levering per vervoerder, zijn de risico’s die verbonden zijn aan het vervoerder bijgevolg uitsluitend ten laste van de vervoerder en dit, zodra de te leveren Bestelling bij de vervoerder werd afgegeven. Indien de Klant ervoor kiest zijn bestelling persoonlijk af te halen, zijn de risico’s verbonden aan het vervoer voor rekening van de Klant zodra hij zijn bestelling in ontvangst neemt. Eventueel kan de Onderneming in geval van schade aan de bestelde goederen ten gevolge van transport en om redenen die niet aan de Onderneming kunnen worden toegerekend, in overleg met de Klant, overeenkomen om de Bestelling van de Klant te vervangen. De vervangingstermijnen zijn identiek aan de oorspronkelijke levertijden van de bestelling, zoals hierboven vermeld.

5. Een forfaitair bedrag dat de leveringskosten dekt, wordt aan het bedrag van de bestelling toegevoegd.

6. Bij ontvangst van de bestelling is de Klant verplicht de bestelling te controleren voordat de bezorger vertrekt of wanneer hij deze in ontvangst neemt. Elk gebrek moet onmiddellijk aan de bezorger worden meegedeeld en de bestelling moet worden geweigerd. Geweigerde producten worden teruggestuurd naar de Onderneming, die zal onderzoeken of het aansprakelijk kan worden gesteld en, indien nodig, een nieuwe bestelling zal sturen.

7. In elk geval, in geval van verlies van een bestelling, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Onderneming via e-mail info@verbindendleven.be .

 

8 – Herroepingsrecht

1. De Klant heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na het in bezit nemen van de Producten. De Klant moet in zijn herroepingsbrief zijn naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ordernummer vermelden en aangeven welk(e) product(en) wordt/worden teruggezonden. Daarnaast dient de Klant de Onderneming ook zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van dit herroepingsrecht via e-mail aan info@VerbindendLeven.be .

2. Dit herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend als de op de website gekochte producten op geen enkele manier zijn gebruikt of gewijzigd en als de oorspronkelijke verpakking niet is beschadigd, als de zegels intact zijn en als ze vergezeld gaan van de aankoopfactuur. Elke retourzending waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.

3. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten (I) die op maat zijn gemaakt, (II) die in de uitverkoop zijn, (III) die niet in voorraad zijn, (IV) of die in promotie zijn ter gelegenheid van bepaalde evenementen. In dit geval worden de producten noch teruggenomen, noch terugbetaald, noch omgeruild.

4. Dit herroepingsrecht geeft de Klant de mogelijkheid om op eigen kosten de artikelen binnen 14 dagen te retourneren aan de Onderneming na verzending van de aanvraag. De Onderneming verbindt zich ertoe alle ontvangen betalingen terug te betalen door ze terug te storten op de bankrekening waarmee de online betaling door de Klant werd uitgevoerd of door op de website waardebonnen aan te bieden van gelijke waarde als de prijs van het teruggestuurde product en dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen na tijdige ontvangst van de retourzending.

5. Op voorwaarde dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend op de wijze en onder de voorwaarden zoals bepaald in dit artikel, zal de Klant de aankoop terugbetaald krijgen binnen de 14 dagen vanaf de datum van ontvangst door de Onderneming van het teruggezonden product.

 

9 – Waarborg en terugzending van defecte producten

1. Op de verkochte producten geldt een wettelijke waarborg van 2 jaar.

2. De wettelijke waarborg is uitsluitend van toepassing op conformiteitsgebreken die bestaan op het tijdstip van levering van de producten, met uitsluiting van: (i) alle directe of indirecte schade die na levering aan het product wordt veroorzaakt, (ii) elke vervanging van elementen of accessoires waarvan de regelmatige vervanging noodzakelijk is, (iii) alle schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongeval of andere natuurrampen; (iv) elk defect dat opzettelijk of uit onachtzaamheid is veroorzaakt, door slecht onderhoud of abnormaal gebruik; (v) alle schade die het gevolg is van commercieel, professioneel of collectief gebruik.

3. Het conformiteitsgebrek moet binnen de 2 maanden na vaststelling ervan aan de Onderneming worden gemeld. Zo niet, is de wettelijke waarborg niet langer van toepassing.

 

10 – Middelenverbintenis

De Onderneming is slechts gebonden door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Dienst of de Bestelling uit te voeren. De Onderneming mag echter geen middelen inzetten die niet in verhouding staan tot het te bereiken doel. 

 

11 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Wanneer een aanbod van diensten of goederen een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld bij betreffend aanbod op de website.

2. De Onderneming wordt in geen geval aansprakelijk gesteld in volgende gevallen:

  • Een aanbod van goederen geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde aangepast of ingetrokken worden. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
  • Het aanbod van goederen bevat een omschrijving en indicatieve afbeeldingen van de aangeboden producten om de Klant een duidelijk beeld te geven van het product. Sommige producten zijn handgemaakt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet. De Onderneming is in geen geval aansprakelijk mochten zich manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten voordoen. Evenmin kan verkoper verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen als gevolg van beeldschermweergave. De inhoud van diensten en workshops wordt naar best vermogen beschreven.
  • De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade – al dan niet materiële, rechtstreekse of onrechtstreekse – als gevolg van gebeurtenissen tijdens een workshop of dienst, behoudens in geval van opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen.

3. De inhoud van de website ( www.Verbindend Leven.be ) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of onderbrekingen die zich tijdens het gebruik van de website kunnen voordoen. De Onderneming stelt alles in het werk om de veiligheid van de website te verzekeren (in het bijzonder tegen virussen of andere computermisdrijven). Regelmatig worden maatregelen genomen om hiervoor te zorgen. In geval van een veiligheidsprobleem in verband met het gebruik van de website, wordt de Klant verzocht de Onderneming van het probleem op de hoogte te brengen. De Onderneming zal haar uiterste best doen om het probleem onmiddellijk op te lossen of, indien dit niet onmiddellijk mogelijk is, binnen een redelijke termijn.

4. De Onderneming stelt alles in het werk om de Klant volledig, juist en nauwkeurig te informeren en om ervoor te zorgen dat de informatie steeds actueel zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of wanneer bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de Onderneming dit zo snel mogelijk rechtzetten. Deze laatste kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Mochten in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld onjuistheden worden opgemerkt, kan dit gemeld worden aan de beheerder van de site op info@VerbindendLeven.be .

5. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, naar sociale netwerken en naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden de Klant louter ter informatie ter beschikking gesteld. Zij impliceren geen enkele relatie tussen de Onderneming en de verwijzende website of het verwijzende sociale netwerk. De Onderneming heeft geen controle over de inhoud van deze websites of sociale netwerken en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die zich daarop bevindt, noch voor enige schade van welke aard dan ook die als gevolg van deze informatie zou kunnen ontstaan.

6. De Onderneming stelt alles in het werk om de levering van kwaliteitsproducten te garanderen. De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die het gevolg zijn van het handelen van een derde partij.

7. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet-uitvoering van de verkoop van de producten wegens overmacht, storingen, stakingen van openbare diensten van welke aard dan ook, of andere soortgelijke gebeurtenissen. Met overmacht wordt bedoeld, de omstandigheden of gebeurtenissen die buiten het normaal controleerbare vallen. Omstandigheden of gebeurtenissen dus die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren en die door de Onderneming niet vermeden konden worden, inbegrepen: onderbrekingen in het productieproces van goederen, vertragingen in het transport, stakingen, ziekte of gevallen van medische overmacht hetzij van de Onderneming zelf hetzij van gezinsleden, elektronische panne, natuurramp, brand, oorlog… die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

De Klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek – zonder echter dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

8. De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de raadpleging of het gebruik van de gegevens op de website.

9. Wanneer de Klant aanspraak maakt op schade ten opzichte van de Onderneming moet de deze schade in detail omschreven, aangetoond en bewezen te worden.

Indien er tijdens een workshop of activiteit schade wordt toegebracht door de Klant aan het materiaal en/of de locatie, kan de Onderneming de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de Klant.

 

12 – Intellectuele eigendom

1. De volledige inhoud van de website van de Onderneming is eigendom van de Onderneming. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig mag deze inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan die welke eventueel aan de Klant zouden worden toegewezen, zonder de toestemming van de Onderneming, eigenaar van de website.

2. De Onderneming kan de compatibiliteit van de website met de door de Klant gebruikte hardware of software niet garanderen.

3. Alle elementen die door de Onderneming worden geproduceerd en aan de Klant ter beschikking worden gesteld, zijn onderworpen aan de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer in het bijzonder aan het auteursrecht. De Onderneming machtigt de Klant uitdrukkelijk om ze te gebruiken binnen het kader en de grenzen van de Diensten en voor de doeleinden die verband houden met de uitvoering ervan. Elk ander gebruik, in het bijzonder maar zonder limitatief te zijn, reproductie of mededeling aan derden, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming, die in voorkomend geval de betaling van het auteursrecht kan eisen.

4. Indien de Klant, om welke reden dan ook, een link naar de website wenst te creëren vanaf een website van derden, dient hij de Onderneming hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De informatie kan worden verzonden per e-mail naar info@verbindendleven.be .

 

13 – Persoonsgegevens

1. Alle persoonsgegevens van de klant zoals gedefinieerd in de Europese gegevensbeschermingsverordening 2016/679 (AVG) worden verwerkt in overeenstemming met deze verordening. Deze gegevens worden alleen verwerkt en bewaard voor de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen en worden in geen geval aan derden doorgegeven met enig ander oogmerk. Raadpleeg in dit verband ons privacybeleid.

2. De gegevens die door de Onderneming bewaard worden, zijn de volgende: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer.

3. De Klant beschikt over de mogelijkheid om: (i) zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen, tenzij dit verzet de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen onmogelijk maakt; (ii) kosteloos toegang te verkrijgen tot de hem betreffende gegevens die door de Onderneming worden bewaard en de rechtzetting te verkrijgen van onvolledige, onjuiste of niet ter zake doende gegevens; (iii) aan de Onderneming te vragen dat de hem betreffende gegevens worden verwijderd, voor zover de Onderneming verplicht is de gegevens te bewaren wegens een wettelijke verplichting; (iv) de overdraagbaarheid van zijn gegevens die in het bezit zijn van de Onderneming naar een derde te vragen; (v) in voorkomend geval te allen tijde zijn toestemming in te trekken voor de verwerking van de gegevens die uitsluitend op toestemming is gebaseerd.

4. Elk verzoek over wat voorafgaat moet schriftelijk aan de zetel van de Onderneming worden gericht, via e-mail naar info@verbindendleven.be

5. De Onderneming kan persoonlijke informatie bekendmaken aan derden op verzoek van elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om dit te vragen. De Onderneming kan ze ook bekendmaken indien een dergelijke overdracht te goeder trouw vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving, om haar rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen.

 

14 – Verzamelen van getuigenissen

1. De Diensten die de Onderneming voor rekening van de Klant uitvoert kunnen te allen tijde anoniem door de Onderneming worden gebruikt voor referentiedoeleinden. De Onderneming verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te verkrijgen voor verwijzingen met uitdrukkelijke vermelding van de gegevens van de Klant.

2. De Onderneming kan de Klant vragen om een schriftelijke, mondelinge of visuele getuigenis af te leggen over de uitvoering van de Diensten en de persoonlijke weerslag ervan. Het staat de Klant te allen tijde vrij om te weigeren een dergelijke getuigenis af te leggen. Als hij aanvaardt, zal de Onderneming hem vragen zijn formele instemming schriftelijk te geven. De door de Onderneming verzamelde getuigenissen kunnen worden gebruikt voor documentaire of referentiedoeleinden.

 

15 – Klachten

1. Elke klacht van de Klant, met uitzondering van de eventueel in een artikel bedoelde klachten, moet uiterlijk binnen 15 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht schriftelijk worden ingediend, waarbij de poststempel als bewijs geldt. De Klant vermeldt ook steeds het ordernummer. De Onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Voor zover de Klant binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht indient en voor zover de Onderneming deze klacht aanvaardt, blijft het bedrag van de klacht beperkt tot de waarde van de betreffende Producten of Diensten.

2. Elke terugzending van een product, om welke reden dan ook, behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. In geen geval zal de Onderneming de retourkosten op zich nemen.

 

16 – Nietigheid

De eventuele nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden. Indien een beding nietig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een beding van gelijke strekking te sluiten en in deze algemene voorwaarden op te nemen.

 

17 – Toepassing van het Belgisch recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op elke betwisting over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden beheerst door het Belgische recht. 

 

18 – Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken

Bij een geschil wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling tussen de Onderneming en de Klant. Indien na die vergadering echter geen akkoord mogelijk lijkt te zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de Onderneming bevoegd.

Nieuwsbrief

Ja, ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief van Verbindend Leven met inspiratie en info over het aanbod.

Check je mailbox (of spam) voor het eerste mailtje!

Nieuwsbrief

Ja, ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief van Verbindend Leven met inspiratie en info over het aanbod.

Check je mailbox (of spam) voor het eerste mailtje!